HOG generalforsamling den 25.2.2015
 
På HOGs generalforsamling blev Peter Breiner Larsen genvalgt til forretningsudvalget, som nu består af Søren Eriksen, Kristian Hasager, Magnus Nielsen og Peter Breiner Larsen.
 
HOG mangler forsat at få en plads i forretningsudvalget besat.
 
Forretningsudvalget konstituerer sig efterfølgende.
 
Som afdelingsformænd genvalgtes Rene Johansen (fodbold), Kim Vester (håndbold), Lars Hauer Larsen (tennis), Annette Kjærgård (svømning), Henrik Hedegaard (Indoor Cycling), Lone Fischer (Dance), Martin Olesen (Cykling) og Jens Boesen (senioridræt).
 
Jesper Steenbroen fratrådte som form formand for badminton. Lars Poulsen valgtes som formand, indtil det lykkes badminton at finde en ny formand.
 
 
  
  
 
 
Til orientering kan min beretning læses nedenfor:
 
 
22. februar 2015
HOG - Beretning 2014

2014 har også været et spændende og udfordrende år for HOG.

 

I 2014 har vi fået to nye medlemmer af HOG-familien. Først HOG Dance, som tilbyder show, MGP, MTV/disco, Hiphop til børn og unge samt Hitfit til alle andre. Dernæst Cykling, som fra foråret vil tilbyde cykling børn og unge samt voksne.

 

Jeg tror, at vi også næste år kan præsentere en ny afdeling eller nye aktiviteter i HOG.

Skate, rulleskøjte kan, som det fremgår af det næste nummer af INDSIGT, være en mulighed. Eller hvad med Fitness – det vender jeg tilbage til?

 

HOG har igen haft en vækst i antal medlemmer. Samlet set er vi 2.601 medlemmer pr. 31.12.2014. Det er en fremgang på 380 medlemmer i forhold til 2013. Denne gang er der fremgang i alle afdelinger. Det er flot. Det betyder også, at tennis og håndbold har vendt den tilbagegang, de havde sidste år.

 

Det var frygtet, at skolereformen ville betyde en medlemstilbagegang for idrætsforeningerne. I HOG har vi mistet få medlemmer begrundet i skolereformen, men denne afgang har vi kunne håndtere.

 

Svømning er HOGs største afdeling tæt fulgt af fodbold.

 

HOG er således vokset med 1.131 medlemmer og 3 afdelinger på 7 år.

 

Vi skal være stolte og glade for denne udvikling, som viser, at vi i HOG har nogle gode tilbud til vores potentielle medlemskreds. Men det forpligter også til, at vi fortsat har stor fokus på, hvordan vi forvalter denne tillid. Både i forhold til fortsat videreudvikling af de eksisterende tilbud, men også i forhold til at opsamle ønsker til eventuelle nye tilbud. Vi skal være vågne for nye strømninger og ønsker blandt vores potentielle medlemskreds.

 

Vi er og bliver en medlemsdrevet forening, hvis berettigelse alene består i, at vore tilbud matcher vores potentielle medlemskreds ønsker.

 

Hertil kommer, at hvor vi for nogle år siden mistede en afdeling, mistede aktiviteter, da man opfattede HOG som værende for tung, for dyr, for uinteressant mv., for de, som blot ønskede at udleve deres idrætsaktivitet, så får vi i dag henvendelser/følere fra eksisterende foreninger/aktiviteter, som ønsker at afdække perspektiverne i at blive en del af HOG-familien.

 

Men udviklingen presser også HOG. En ting er at være organiseret i forhold til 3 - 4 traditionelle idrætsaktiviteter, noget andet er at være organiseret i forhold til langt flere medlemmer og 8 – 10 idrætsaktiviteter, hvoraf flere er helt nye. Har vi den rigtige ledelsesstruktur?

 

Det har vi drøftet på et seminar her i efteråret. Vi følger op med en formålsdebat her i foråret. Vi skal sikre, at HOG er trimmet og robust i forhold til udviklingen og de nye opgaver, de nye udfordringer, vi står over for.

 

 

Vore rammer

Rønbæk Idrætscenter er hjørnestenen i vore indendørs aktiviteter. Det er et godt center, som vi er glade for, og som vi gerne vil udbytte langt mere, end vi gør i dag.

 

Ud over halaktiviteterne, tilbyder vi Indoor Cykling i et lokale på første sal ved cafeteriet. Over redskabsrummene findes et stort lokale, som er tænkt brugt til fx fitness. Vi har for lang tid siden rettet henvendelse til Favrskov Kommune om brugen af lokalet. Her i efteråret har Favrskov Kommune og HOG undersøgt mulighederne for at etablere fitness i lokalet. Desværre var lokalet ikke så færdigmonteret, som forventet. Der skal bruges ca. 0,5 mio. kr. på færdiggørelsen af rummet. Der skal således opsættes en elevator. Hertil kommer udgifterne til udstyr mv., som også beløber sig til ca. 0,5 mio. kr.

 

HOG har besluttet, at vi gerne investerer de 0,5 mio. kr. i udstyr, idet vi så forventer at Favrskov Kommune færdigmonter lokalet. Vi har fremsendt en ansøgning, og svaret fra Kultur- og Fritidsudvalget er, at ønsket indgår i budgetlægningen for 2016.

 

Vi håber, at det lykkes. Et af formålene med hallen var at etablere et center med faciliteter for alle. Børn og voksne – og gerne samtidig. I HOG bidrager vi godt til opfyldelse af dette mål.

 

I HOG vil vi gerne bidrage til en god udnyttelse af vore faciliteter, vi vil gerne tilbyde medlemmerne de aktiviteter de efterspørge, vi vil i HOG gerne bidrage til udviklingen.

 

Hvis det lykkes, skal fitness og indoor cykling være en afdeling.

 

Der er i Favrskov Kommune fokus på idræt om dagen. Her byder vi os også godt til. Badmintonafdelingens tilbud til seniorer, tennis samt senioridræt er alle aktiviteter, som udøves om dagen.

 

Men Favrskov Kommune forsøger at have mel munden samtidig med, at de prøver at fløjte. På den ene side har de en politik, der siger at hallerne skal stå til rådighed for skolerne fra kl. 08.00 – 15.30. På den anden side opfordrer de foreningerne til at etablere idræt om dagen. De kan vi altså ikke, hvis vi ikke må komme i hallerne.

Med henvisning til skolereformen peger skolerne på, at de skal have adgang til hallerne hele dagen. Nu siger skolereformen ikke noget om, hvilke ressource skolerne skal have til rådighed, for at løse deres opgave. Nogle skoler har kun en skolehal. Hvorfor skal Rønbækskolen så både have en skolesal og to idrætshaller for at løse opgaven. Præstemarkskolen har kun en hal. Endelige er bevægelse, som er noget af det nye i skolereformen, ikke en halaktivitet.

 

Sidste år måtte senioridræt således flytte deres mandagsaktivitet for mere end 100 medlemmer, fordi skolen skulle bruge lokalet fra morgenen af. Vi har ført statistik over skolens brug af hallen, før senioridræt møder op. Lad mig udtrykke det således, statistikken tilsiger ikke, at skolen bruger lokalet. Den er til rådighed.

 

Planlægning er nok ikke en skoledisciplin.

 

Vi stiller ikke krav om at have en hal til rådighed hele dagen. Vi ønsker bare mere respekt for den opgave vi løser, og de rammer vi arbejder under.

 

Vi har en udfordring vi skal have løst.

 

Tennisafdelingen er fortsat i en dialog med Favrskov Kommune om vedligeholdelse af området uden om tennisbanerne. Krattet var kommet for tæt på banerne, der er HOGs. Til sidst vedstod kommunen sig opgaven, men de gik tilsyneladende døde i opgaven midtvejs.

 

Tilsvarende har vi et kraftigt hængeparti ift. vedligeholdelse af udenomsarealet ved Haldum-Hinnerup-Hallen. Jeg ved at kommunen netop har udbedret nogle af hængepartierne. Men ikke alle.

 

Fodboldafdelingen har stor fokus på banerne ved Haldum-Hinnerup. Kunstgræsbanen – Vibe Arena - fungerer godt, og bruges flittigt af HOG og naboklubberne. Driften er fornuftig. Banerne ved Rørsangervej bruges også flittigt. Vi har fået, eller får lys på endnu en bane. Desværre er der nogle naboer, som ikke er helt tilfredse med den megen lys og den store brug af anlægget.

 

Her har vi en udfordring, som skal løses, især i lyset af fodboldafdelingens ønsker om øget brug af området.


HOG internt

De gode rammer giver os store muligheder.

 

Badminton

Afdelingen satser forsat meget på at sikre medlemmerne nogle gode tilbud i form af mange stævner, gode trænere osv.

 

Afdelingens udfordring er de nye halgebyrer, som presser afdelingen økonomi meget. Badmintonafdelingen har alene betalt 68.000 kr. i 2014. Derfor må afdelingen også yde en stor indsats for at få del i sponsorindtægterne. Afdelingen har et underskud i 2014, men det kan henføres til forhold, de ikke var herre over. Indtægterne kommer til gengæld i 2015.

 

 

Cykling

Onsdag den 8. oktober 2014 blev ”Hinnerup Cykel Klub” oprettet. Den nyoprettede cykelklub ”Hinnerup Cykel Klub” blev den 26. november 2014 en afdeling i HOG, og ændrede dermed navn til HOG Cykel Klub.

 

Med den nye afdeling tilbyder HOG cykelmotion til børn og unge samt voksne.

 

De interesserede opfordres til at følge med på hjemmesiden, som er under opbygning.

 

Det bliver spændende at se, hvor mange der tager imod tilbuddet.

 

 

Dance

Dance er en ny aktivitet i HOG. Afdelingen blev etableret i foråret og startede i august. Allerede første aften var der næsten lukket på alle hold.

 

Her i 2015 udvider de tilbuddene. Der er pladser på enkelte hold.

 

Dance er spændende derved, at det er underviseren, der er trækplasteret. I HOG er det Emma Ginge, der trækker danserne til.

 

Jeg er meget spændt på, hvordan det udvikler sig. Jeg tror, at der er gode muligheder for at udvikle tilbuddet.

 

 

Fodbold

Fodboldafdelingen har, ud over den daglige træning og kampene, mange og store aktiviteter.

 

Driften af kunstgræsbanen kræver mange ressourcer. Det er også lykkedes også at få Hinnerup Cup tilbage på banen og fastholde den som en hovedaktivitet i afdelingen. Men der er også Hinnerup Mini Cup, fodboldskoler, pigeraket, skattejagt, rejseklub og meget, meget mere.

 

Desværre er økonomien i de mange aktiviteter presset af de mange gebyrer og omkostningsdækninger, de pålægges.

 

For fodboldafdelingen bliver udfordringen fortsat at sikre en god stabil drift i afdelingen, så vi fortsat kan tiltrække de mange børn og unge i området.

 

 

Håndbold

Håndbold er generelt meget presset en presset aktivitet.

 

2014 var det første hele år, hvor håndbold blev udøvet sammen med SGF, GUI og KIF i TFH (Team Favrskov Håndbold).

 

Det var forventet, at etableringen af TFH ville påvirke medlemstallet negativt, men næppe i det omfang. Der er mange udfordringer i etableringen af et håndboldsfællesskab. Heldigvis er udviklingen vendt. TFH – og HOG Håndbold – vokser igen.

 

Foreningssamarbejdet er fortsat ikke helt på plads, især i forhold til sponsoraktiviteterne.

 

 

Indoor cykling

Indoor Cykling tonser bogstavligt talt fortsat, der ud af.

 

I afdelingen er der stor fokus på betydningen af, at cykler og andet udstyr er tidssvarende. Brugerne er tilsyneladende meget selektive i forhold til, hvor de vil udøve aktiviteten.

 

Afdelingen vokser forsat. Dejligt at se, at vi satsede korrekt. Afdelingen er nu klar til at gå i gang med fitness.

 

 

Senioridræt

Senioridræt er en stor succes og et spændende del af HOG-familien. Senioridræt i HOG er som udgangspunkt, det der tilbydes mandag og onsdag formiddage. En god times gymnastik med forskellige former for gymnastik efterfulgt af en lille times ”fri leg”. 100 deltagere på hvert hold.

 

Der er fortsat stor søgning til disse to dage, og deraf følgende ventelister. Jeg ved, at man overvejer om afdelingen skal arbejde på at få en tredje dag.

 

Men i år har afdelingen også tilbudt gymnastik i en time onsdag formiddag. Her blev der også hurtigt venteliste.

 

Endelig tilbyder de senior-cykling i samarbejde med Indoor Cykling.

 

Det er godt set, at der er behov for et flerstrenget tilbud.

 

 

Svømning

Svømmeafdelingen har i denne sæson fået flere timer, som følge af halharmoniseringen. Opgaven har været at beslutte, hvordan disse timer skal udnyttes, så der på den ene side kommer flere timer til børnene samtidig med, at der sikres større helhed i tilbuddene.

 

Svømmeafdelingen fik ikke så mange nye medlemmer, som forventet. Men det hænger sammen med at budgettet skulle udarbejdes før harmoniseringen var endelig på plads.

 

 

Tennis

Ved en fokuseret indsats er det lykkedes tennisafdelingen at tilbagevinde det, de tabte i 2013. Afdelingen gør en stor indsats for både børn og unge. Men tennis har ikke fordomstids styrke, hvilket kan være svær at forstå, med de ambassadører de har.

 

Dejligt at afdelingen ikke mistede modet, men satsede på at give medlemmerne endnu bedre tilbud.

 

 

FU - fællesområdet

It

I 2013 overgik vi helt over til brug af Klubmodulet. Både i forhold til økonomistyringen og til hjemmesiden.

 

HOGs hjemmeside er et besøg værd. På forsiden er der mange historier om HOG, som på mange punkter er en videreudvikling af historierne fra jubilæumsskriftet. Der findes opgørelser over udviklingen i medlemstal fordelt på alder og idrætsgrene, I kan se vore æresmedlemmer og modtagere og Hennings Baks legat. Og meget andet. Under fodbold kan man finde fodbolds historie, udarbejdet af Magnus Nielsen. Der findes historier og meget andet på næsten alle hjemmesider.

 

Endelig findes der en mængde af nyheder.

 

Sponsorpolitik

HOGs sponsorpolitik og sponsorarbejde har været under pres. Men nu er det lykkedes at få nedsat et sponsorudvalg med repræsentanter for alle afdelinger. 

 

Samtidig er sponsorarbejdet blevet mere fokuseret. Indtægter fra sponsoraktiviteter (Familiemessen, oktoberfesten, HOG Tour og fyrværkeri) betyder stadig mere og mere. Derfor skal vi prioritere og beskæftige os med de aktiviteter, der er flest penge i.

 

Når vi kommer til regnskabet vil betydningen af sponsorindtægterne være tydelig.

 

HOG Indsigt

Vi fortsætter, det vi opfatter som en succes. Vi oplever, at der tages godt imod Indsigt, og at den bliver læst af mange.

 

HH-klubhuset

Vi fortsætter samarbejdet med Connie og Lone Hougaard Rasmussen, som bestyrer af cafeteriet på HH.

 

Vi er tilfredse med samarbejdet. Jeg håber, at det gælder alle medlemmer.

 

 
Idrætssamarbejdet

HOG har i 2014 fortsat samarbejdet med KIF, GUI, SGF og HGS - dels i formandsudvalget, dels i de forskelige idrætssamarbejder.

 

Vi er glade for samarbejdet i formandsudvalget. Vi har mange fælles interesser. Det er i dette forum, vi drøfter idrætspolitiske spørgsmål af fælles interesse. På den måde står vi stærkere. Vi håber, at det fortsætter i fremtiden.

 

Vi arbejder netop på at lave et fællesudbud af et tøjsponsorat.

 

 

Favrskov Kommune – gebyrordning

Favrskov Kommune har som nævnt på tidligere generalforsamlinger indført en gebyrordning for brugen af de kommunale haller. Nu kender vi resultatet.

 

Vi har i 2014 betalt ca. 155.000 kr. i gebyrer incl. vores andel af TFH, og vi får intet for disse mange penge. Ideen var, at midlerne skulle bruges til udvikling af hallerne. Der skulle oprettes brugerråd og meget andet.

 

I Favrskov Kommune er der stor fokus på den indsats, de frivillige yder. Det påskynder vi også, men har måske lidt svært ved at forstå, at det frivillige arbejde i HOG skal starte med en indbetaling på 155.000 til kommunen.

 

 

Favrskov – selveje

Favrskov Kommune ønsker, at hallerne skal overgå til selveje, hvor de lokale idrætsforeninger danner en forening – en almen nyttig forening - til at forestå driften af hallerne. En model hvor der er tætte skodder mellem idrætsforeningerne på den en side og hallen på den anden side.

 

Favrskov Kommune har ikke et godt argument for, hvorfor foreningerne skal bruge ressourcer på denne opgave.

 

HOG hører til den gruppe, der ikke har fanget ideen.

 

Alligevel synes jeg, at usikkerheden kan begrunde, at vi analyser fordele og ulemper ved evt. selveje i Hinnerup-området. Derfor bør vi overveje – sammen de øvrige foreninger i formandskabet – at igangsætte et sådant analysearbejde, så vi tager stilling på et oplyst grundlag.

 
 
Fremtiden

Internt i HOG vil fremtiden blive præget af det videre arbejde med og realiseringen af de ideer, vi har på forskellige områder.

 

Vi skal sikre, at medlemmerne tilbydes de aktiviteter, de efterspørger. Vi skal udnytte vore fysiske rammer. Vi skal lande de initiativer, vi har sat i søen.

 

 

Tak

Tak til de mange sponsorer, som økonomisk har støttet HOG i 2014. Uden denne støtte ville resultatet ikke være det samme. Husk at støtte dem, de støtter os.

 

Til slut vil jeg sige tak til mine kollegaer i forretningsudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der gik. Også tak til Connie og Lone Hougaard nu som forpagtere af cafeen i HH. Medlemmerne af sponsorudvalget, som har ydet en stor indsats i forhold sponsorarbejder, herunder sponsoraktiviteterne og INDSIGT.

 

Endelig skal der lyde en stor tak til Jytte til solidt arbejde på kontoret. Jytte kunne i 2014 fejre 40-års jubilæum som ansvarlig for HOGs kontor, herunder bogholderiet. 40 år er mange år. Vi markerede jubilæet ved en middag med Jytte. Kære Jytte, i HOG er vi rigtig glade for dit arbejde.

 

Tak til alle I, der har fået HOG til at være en velfungerende forening.

 

Søren Eriksen


Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530