Hvorfor denne forskel?

I en mail til medlemmerne af Fritids- og Kulturudvalget har Niels Berg stillet spørgsmålet ”Hvorfor denne forskel” mellem tilskuddene til banerne i Hinnerup og Hammel. 
 
Hele mailkorrespondancen kan ses nedenfor:
 
 
Mail til medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget, den 4.3.2015
Til medlemmer af Kultur- og fritidsudvalget

 

Jeg sad lige og læste ”Stiften” her til morgen og fik krydderen galt i halsen, da jeg læste om kunstgræsbanen i Hammel.

 

HGF skal stille med 1 mio. kr. af de 4,5 mio. som banen koster i anlægs kroner og Favrskov kommune betaler resten.

 

Kunstgræsbanen i Hinnerup er ny anlagt med et kommunalt tilskud på 2 mio kr.

 

Hvorfor i alverden er der forskel i tilskud i Hinnerup og i Hammel.

 

Det er da helt urimeligt – og jeg tror da alle her i den østlige del af kommunen ser frem til en meget rimelig forklaring på denne helt åbenlyse forskel.

 

Hvis der er en ny politik på området, må det da være rimeligt,  at Hinnerup banen tilføres yderligere tilskud svarende til Hammel tilskuddet.

 

Jeg var med i den tekniske del projekt kunstgræsbanen i Hinnerup og ved hvor utroligt meget der blev gjort i HOG for at få skaffet finansiering for at få økonomien til at hænge sammen – efter det kommunale tilskud på 2 mio. kr.

 

I dag er man dybt afhængig af en stor udlejning af banen for at få økonomien til at hænge sammen, og det betyder alt andet lige en meget stor slitage og hurtigere udskiftning af græstæppet end ellers.

 

Kultur og fritidsudvalget bør arbejde for, at HOG og Kunstgræsbanen ”Vibearena” får de samme økonomiske vilkår som Hammel banen - med en udlignende efterbevilling til HOG.

 

 

Med venlig hilsen

 

Niels Berg

 

 

Svar fra Andres Nørgaard, den 12.3.2015

Kære Niels Berg (Kopi til KFU og Søren Eriksen)

 

Jeg skal prøve at besvare dit spørgsmål om forskelsbehandling af Vibearena og den nye kunstgræsbane i Hammel.

 

Indledningsvist vil jeg gerne slå fast, at der ikke vil blive gjort forskel på klubberne, forstået på den måde, at det beløb, som de to klubber minimum selv skal bidrage med, er ens (1 mio. kr.).

 

Alt efter hvilke udgiftsposter, man medregner, har HOG bidraget med 1 mio. kr. eller lidt mere, hvis man undlader at medtage de 750.000 kr. fra DBUs pulje til kunstgræsbaner. HGF får ikke mulighed for et tilskud fra DBU. Der findes ingen pulje til kunstgræsbaner længere, så det vil ikke være fair at medregne denne post i den lokale medfinansiering (det vil i hvert fald ikke være ens behandling af de to klubber!).

 

HGF skal minimum bidrage med 1 mio. kr. – som HOG, men kan også bidrage med et større beløb – og dermed få en større projektøkonomi. Bidraget på minimum 1 mio. kr. er en forudsætning for at få udbetalt et kommunalt tilskud på op til 3.5 mio. kr. Hvis projektet viser sig at blive billigere, vil tilskuddet blive tilsvarende reduceret.

 

I det oprindelige forslag fra budget 2014 blev der afsat 2 mio. kr. til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane (eller græsbaner) i Hammel. I budget 2015 blev der tilført yderligere 1.5 mio. kr. til kunstgræsbanen. Begrundelsen for det forhøjede tilskud, var kravet om, at en kunstgræsbane i Hammel skal placeres så eventuelle støj og lysgener for naboerne reduceres mest muligt, og ikke medfører begrænsninger i banens brug. I deres oprindelige projekt havde HGF forudsat, at banen kunne placeres, hvor den nuværende grusbane ligger. Erfaringer fra andre kunstgræsbaner viser, at det ikke er muligt at anlægge en bane lige op ad nabogrunde. Derfor er genanvendelse af grusbanen ikke muligt. Det betyder, at HGF ikke kan opnå anlægsbesparelser ved helt eller delvist at genbruge grusbanens fundering, dræn og lysanlæg. Derfor forventes anlæggelsen af kunstgræsbanen at blive væsentligt dyrere end forudsat i budget 2014. Samtidig er der nye miljøkrav og skærpet fokus på støj, lysgener og forurening fra kunstgræsbaner, siden banen i Hinnerup blev anlagt.

 

Det kommunale tilskud skal kun gå til nødvendige arbejder: Konsulenthonorar, jordarbejde, dræning, selve banen med lysanlæg, hegn og nødvendigt udstyr m.v.. Ekstra udstyr til banens drift (f.eks. traktor), evt. udvidelse af banen og lignende, skal klubben selv finansiere – med beløb ud over den første mio. kr.

 

Der står følgende i budgetforslaget for Budget 2015-18:

 

A-610 Etablering af fodboldbaner

På grund af skærpede miljøkrav til etablering af kunstgræsbaner vil en ny kunstgræsbane ved HGF’s anlæg ved Stadionvej i Hammel blive væsentligt dyrere end forudsat i budget 2014-17. Derfor afsættes der op til 3,5 mio. kr. i 2015 som tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Hammel. Den lokale medfinansiering af kunstgræsbanen skal være på samme niveau som ved etableringen af kunstgræsbanen i Hinnerup. Hvis projektet viser sig at blive billigere end antaget, eller hvis HGF opnår støtte fra DBU til projektet, skal denne derfor modregnes i det kommunale tilskud.

 

Kunstgræsbanen i Hammel ydes i lighed med andre kunstgræsbaner et årligt tilskud til driften på 36.000 kr. Af teksten til selve budgetaftalen fremgår det, at HGF (og evt. andre fodboldklubber) skal selv finansiere øvrige udgifter til drift, vedligehold, anskaffelser, udskiftninger m.v. Kunstgræsbanen skal, i lighed med og efter samme principper som Vibe Arena i Hinnerup, stilles til rådighed for alle kommunens fodboldklubber.

 

I praksis bliver det særdeles svært at være millimeter retfærdig i forhold til de to projekter. Det er to forskellige projekter hver med forskellige forudsætninger – placering, jordbund, skjulte vandledninger m.v. Til slut vil jeg lige nævne, at Kunstgræsbanen i Ulstrup, der etableres af efterskolen, ”kun” modtager et kommunalt tilskud på 700.000 kr., men det er jo med til at underbygge den mangfoldighed i løsninger, som vi er beriget med i Favrskov Kommune.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Nørgaard

Formand for Kultur og Fritidsudvalget

Favrskov Kommune

 

 

Replik fra Niels Berg, den 21.3.2015

Til medlemmerne af KFU og forvaltningen.

 

Tak for nedenstående svar, som dog på ingen måde ændrer min/vores opfattelse af, at de økonomiske vilkår, der stilles til rådighed for kunstgræsbane i Hammel – ikke er de samme, som blev stillet til rådighed for kunstgræsbanen i Hinnerup.

 

Den politiske beslutning omkring etablering af kunstgræsbane i Hinnerup var et kommunalt bidrag på 2 mio. kr., og så skulle foreningerne selv finde resten – altså tilskudsmuligheder var kommunen uvedkommende.

 

I princippet var også DBU tilskud på 750,000 det kommunale tilskud uvedkommende, men jeg anerkender det indregnet ud fra en rimelighedsbetragtning.

 

Der var ingen millimeter retfærdigheds forhold indregnet i betingelserne - som placering, jordbundsforhold, skjulte vandledninger osv., som anføres i svaret..

Disse ting har HOG løst i projekteringen og i anlægsfasen.

 

Hvis man til Hammelbanen havde stillet 2 mio. kr. + det manglende tilskud på 750,000  kr.  i alt 2.750.000., så var de økonomiske vilkår for de 2 kunstgræsbaner ens.

 

Tilskudsforskellen på 750.000 ville have gjort underværker i anlægsøkonomien for kunstgræsbanen i Hinnerup.

 

Hvis det ekstra beløb på 750,000 kr. er givet under forudsætning af skærpede miljøkrav, hvor af nogle vedrører driften og ikke anlæg, tror jeg HOG går ud fra, at kommunen stiller sig positiv for dækning af de ekstra krav, der nu stilles til det kommunalt godkendte lysanlæg omkring Vibearena.

 

Med venlig hilsen

 

Niels Berg

 

 

Replik fra Anders Nørgaard, den 30.3.2015

Kære Niels

 

Det er min opfattelse, at Favrskov Kommune har et udmærket samarbejde med HOG omkring kunstgræsbanen og lysanlægget. Nu nævner du specifikt lysanlægget og skærpede krav. Her har HOG og Favrskov Kommune den fælles udfordring, at kunstgræsbanens nærmeste naboer har givet udtryk for, at de har oplevet gener i forhold til lysanlægget. Kunstgræsbanen og det tilhørende lysanlæg er ejet og drevet af HOG støtteforening som en privat virksomhed. Favrskov Kommune kan hverken blande sig i driften i en privat virksomhed eller give direkte økonomisk støtte. Favrskov Kommune indgår dog i høj grad i samarbejdet med HOG om at løse problemerne og afhjælpe de gener naboerne til lysanlægget oplever.

 

Favrskov Kommune har bl.a. bidraget ved, at lysanlæggets lamper har fået eftermonteret blændskærme. Dette er sket på Favrskov Kommunes regning. Senest har et konsulentfirma med speciale i lysanlæg gennemgået lysanlægget og foreslået løsninger for at imødegå dets mangler. Konsulentfirmaet har Favrskov Kommune betalt for. Jeg vil derfor mene, at Favrskov Kommune i høj grad bidrager konstruktivt til at løse fælles udfordringer med kunstgræsbanen.

 

Med venlig hilsen og god Påske

Anders Nørgaard”

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530