Referat af HOG’s generalforsamling, den 21. februar 2018

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Søren Eriksen blev valgt som dirigent. Marie-Louise Arnfast blev valgt som referent.

 

Søren Eriksen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

 

Formandens beretning

·         FU har fået ny formand i Peter Bager. Poul Tang er indtrådt (IT) samt Marie-Louise Arnfast (kommunikation) og Peter Rasmussen. Derudover består FU af Kristian Hasager og Vagn Fransen (kasserer).

·         HOG har nu mere end 2500 medlemmer og er en sund forening.

·         En ny hjemmeside er på vej med moderniseret design og optimeret til mobile platforme. Der er afholdt kurser i brug af klubmodulet.

·         Det er besluttet at stoppe udgivelsen af Indsigt, da publikationen var dyr og krævede mange ressourcer - samtidig med, at en medlemsundersøgelse viste begrænset opmærksomhed på avisen. Den nye hjemmeside, øget brug af Facebook, et planlagt elektronisk nyhedsbrev til medlemmerne + evt. et par advertorials i lokalavisen et par gange om året kommer til at udgøre buketten af informationskanaler fremover.

·         E-sport er etableret som ny disciplin. DGI har investeret meget i e-sport, som vi i HOG også forventer bliver et stort aktiv fremover.

·         Et fitness-rum for HOG-medlemmer er ved at blive etableret i det genopbyggede Rønbæk Idrætscenter. Det bliver indrettet med maskiner af høj kvalitet og kan bruges af mod betaling af et mindre kontingent.

·         En tribune bliver bygget ved Rønbæk stadion.

·         Etablering af et nyt klubhus ved kunststofbanen ved HH-anlægget er under overvejelse med kommunen som medsponsor.

·         En visionsgruppe er nedsat i forhold til udbygning af faciliteterne i Rønbækcentret, overgang til selvstyre af haller mm. Byrådet har afsat 50 mio i 2018 til yderligere perspektivering af projektet.

·         Genopbygningen af den ødelagte hal ved Rønbækcentret skrider frem, men den manglende hal har kostet medlemmer. Hallen forventes at kunne tages i brug igen lige efter påske 2018.

·         Frivillighed et stort tema hos os og i andre klubber. Mange vil gerne hjælpe – men det er vigtigt at være konkret med hensyn til de opgaver, man beder om hjælp til. Vi skal desuden øve os i at tænke i efterfølgere i god tid.

·         Sponsorudvalget har igen i 2017 sikret solide indtægter.

·         Formandens beretning blev godkendt.

 

Afdelingernes beretninger

 

Badminton

Generelt set har 2017 været et tilfredsstillende år for HOG Badminton. Sportsligt har året udviklet sig tilfredsstillende for såvel seniorer som ungdom. Blandt andet kan nævnes, at efter nedrykning til Danmarksserien spiller et af seniorholdene igen om oprykning i 3. division, og 6 hold kvalificerede sig til slutspillet om at blive Danmarks Bedste Ungdomshold, hvoraf et af holdene vandt guld. Medlemstallet har været på niveau med de tidligere år (280). Økonomisk har 2017 udviklet sig mere end tilfredsstillende efter et svært 2016, og den økonomiske genopretning kan nu siges at være lykkedes. Der har været en meget tilfredsstillende opbakning fra medlemmer til såvel sportslige-, sociale- som sponsor-relaterede arrangementer.  

 

Håndbold

HOG Håndbold kom ud af 2017 med et overskud, men har alligevel valgt at lade kontingentet stige for at få økonomien til at hænge sammen og på sigt blive i stand til at yde tilskud til f.eks. ungdomsstævner. Afdelingen har haft en mindre medlemsfremgang bla som følge af et udvidet samarbejde med skolerne og ”håndbold for sjov” for børn. Sportsligt var HOG Håndbold i 2017 repræsenteret på alle niveauer fra c-række til 1. division.

Senioridræt

Senioridræt er nu kommet ind under HOG og har brugt en del energi på at få de mere end 300 medlemmer ind i klubmodulet, hvilket nu er lykkedes. Senioridræt omfatter 2 store gymnastikhold, 1 mindre hold, 2 cykelhold samt udendørsaktiviteter i forår og sensommer. Derudover afholdes en række sociale arrangementer, herunder ture og foredrag.

 

Fodbold

Fodbold har generelt haft et godt år målt på antal medlemmer (641), økonomi og aktivitetsniveau. Fodbold fik en Jydsk Mester i U16D Vest 2, og U19D spillede JM finale. Senior er kommet på ret køl efter at have været lidt underdrejet medlemsmæssigt og organisatorisk. Målt på aktiviteter har 2017 også været et godt år. Fodbold har afholdt DGI Mini fodboldskole, DBU fodboldskole og Pigeraket. Derudover var Hinnerup Cup målt på økonomi og tilbagemeldinger igen en stor succes. Som noget nyt har Fodbold gennemført en hjælperfest for de mange frivillige. Endvidere har Fodbold været ude at rejse – først med ”HOG i Europa” med mange børn og medrejsende forældre i Tyskland og senest i efteråret i Barcelona via Rejseklubben. Mandehørm og Fodboldfitness for kvinder er indkørt som yderligere fodboldaktiviteter med succes. Desuden er der taget hul på en revidering af Den Gule Tråd, som sigter mod at tydeliggøre værdier og forventninger til medlemmer, ledere og forældre.

 

Svømning

Svømning har haft en god sæson med næsten 800 medlemmer. Aqua Campen blev ikke til noget i 2017 pga manglende hal, men den gennemføres i 2018. Der er indkøbt 20 nye cykler og investeret i vand-trampoliner. HOG svømning har deltaget i Fitness week gennem DGI og vorespuls.dk samt arrangeret ”tag en ven med” - med henblik på at få flere deltagere. Desuden har man etableret et nyt hold: minitalent for helt unge svømmere. Igen i år har klubbens konkurrence- og talenthold været på træningslejr med to overnatninger i Ebeltoft, og der har været afholdt Chokoladestævne for de små svømmere. Endeligt har klubben for første gang i mange år afholdt et stævne. Mere end 200 svømmere deltog.

 

Cykling

Peter Skafte orienterede om årets aktiviteter i cykelklubben, samt om planlagte aktiviteter for den kommende sæson.

 

Indoor

Del tog desværre ikke i generalforsamlingen.

Dance

HOG Dance har 110 aktive medlemmer, som fordeler sig på en række børnehold (der er fyldt op) og 2 hold for voksne. Afdelingen har deltaget i to cups – herunder Kaufmanncup, hvor et

hold endte med at komme i finalen.

 

Tennis

Tennis har fortsat de seneste års fremgang og nåede i 2017 op på 151 betalende medlemmer. Især har der været fremgang blandt juniorer, hvor HOG Tennis er en af de klubber i Jylland, som har flest juniorer. Alle Rønbækskolens klasser på 5. og 6. årgang har fået tilbud om prøvetræning, og sammen med den årlige tennisskole i sommerferien er det med til at skabe en god fødekæde. Tennis har haft 4 turneringshold, hvoraf det bedste er rykket op fra serie 2 til serie 1. Derudover er der en større gruppe +60 motionister, som er aktive på banerne og omkring vedligehold af anlægget.

 

Karen og Henning Baks legat

3 kandidater var indstillet til at modtage legatet på 1.000 kr. Ida Gabriel blev valgt for sit store engagement i HOG Dance siden opstarten af afdelingen i 2014.

Regnskabet for 2017

Kasserer Vagn Fransen gennemgik regnskabet (se vedhæftet fil), som med et resultat på 260.521 kr. blev betegnet som godt. Afvigelserne fra budgettet var samlet set acceptable, omend de dækker over større afvigelser på enkelte poster. Med en egenkapital på 2,3 mio kroner er HOG en velfunderet klub. Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2018

Investeringen i det nye fitness-center er ikke medtaget i budgettet, hvilket blev påtalt. Udstyret skal være tilbagebetalt i løbet af 4 år, hvilket bygger på en økonomisk model, der forudsætter 300 medlemmer. Med bemærkningen om fitnesscentret blev budgettet (se vedhæftet fil) godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Valg til Forretningsudvalg og suppleanter

På valg var Kristian Hasager, Poul Tang og Marie-Louise Arnfast, som alle blev valgt.  Generalforsamlingen gav FU bemyndigelse til at foretage suppleringer, hvis der bliver behov for det.

 

Valg af udvalgsformænd

Følgende blev (gen)valgt:

      Badminton – Genvalg til Anders Andersen

      Håndbold – Genvalg til Kim Vester

      Senioridræt – Genvalg til Kirsten Høeg

      Fodbold – Genvalg til Kristian Snoghøj

      Svømning – Nyvalg af Jan-Henrik Wienke

      Cykling – Valg til Torben Øre

      Indoor/Fitness – Genvalg til Henrik Hedegaard

      Dance – Nyvalg til Jeanette Juhl Thomsen

      Tennis – Genvalg til Lars Hauer Larsen

Valg af revisor

Gerner Jensen blev genvalgt som revisor – og Benny Nielsen blev genvalgt som suppleant.

Eventuelt

Det var ingen indlæg.

 

 


 

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530