HOGs opbygning

Klik her for at se:  

Bestyrelse
Forretningsudvalg
Æresmedlemmer

 Bestyrelse/Forretningsudvalg/udvalgsformænd
                                            |
Badminton | Dance | Cykling | Fodbold | Indoor Cykling | Håndbolod | Senioridræt | Svømning | Tennis
 

1.    Generalforsamling

o   Generalforsamlingen er HOGs øverste myndighed.

o   Alle medlemmer over 16 år kan deltage

o   Ordinær generalforsamling hvert år i februar.

 

2.    Bestyrelsen

o   Bestyrelsen varetager ledelsen af HOG og træffer beslutninger i større spørgsmål.

o   Bestyrelsen består af alle afdelingsformænd samt forretningsudvalg.

o   Mødes 4 - 5 gange pr. år.

 

3.    Forretningsudvalg, kaldet FU

o   FU forestår den daglige ledelse af HOG, herunder administration og økonomi.

o   FU består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt FU-medlem.

o   Mødes 7 - 9 gange pr. år.

 

4.    Afdelingsudvalg

o   Afdelingsudvalget forestår den daglige ledelse af afdelinger.

o   Afdelingsudvalget består af afdelingsformand og 4-7 medlemmer.

o   Mødes efter behov.

 

Afdelingens årsmøde afholdes før HOG’s generalforsamling. Valgbare som udvalgsmedlemmer og – formand er alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Alle medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Såfremt det vedtages på årsmødet, kan forældre/værger til medlemmer under 16 år få stemmeret på årsmødet).

 

 

Aktiviteter

HOGs aktiviteter er: Badminton, Dance, Cykling, Fodbold, Indoor Cycling, Håndbold, Senior Idræt, Svømning, Tennis og Aikido.

 

 

Andre støtteaktiviteter

HOG Fodbold Støtteforening står for etablering og drift af HOG's kunstgræsbane - Favrskovbanen (Vibe Arena).

Støtteforeningen har indgået en 10-års lejeaftale med HOG Fodbold, som lejer banen med det formål at udleje banen til interesserede fodboldklubber. 

 
 

I Forretningsudvalget er arbejdsopgaverne fordelt således

Formand

Opgaven omfatter

  
 • At lede HOG
 • Indkalde til og lede bestyrelsesmøderne
 • Indkalde til og lede møderne i forretningsudvalget

Formanden er tillige ansvarlig for

  
 • Kontakten til myndigheder
 • Kontakten til idrætssamvirke
 • Kontakten til afdelingerne
 • Kontakten til øvrige klubber i ”den gamle Hinnerup Kommune”

Forretningsudvikling

Tage initiativer til udvikling ag HOG

Opgaven omfatter at tage initiativer til

  
 • Af nye aktiviteter – både sportslig og ikke sportslig
 • Udvikling af eksisterende aktiviteter i samarbejde med afdelingerne
 • Udvikling af nye politikker

Økonomiansvarlig

Ansvarlig for HOGs budget og regnskab, herunder

Opgaven omfatter

  
 • Tilrettelæggelsen af HOGs regnskabsvæsen, herunder rutinerne på kontoret og rutinerne i relation til afdelingerne, kontoplan, konteringsvejledning mv.
 • Dialogen med afdelingernes kasserere og kontingentansvarlige
 • Udarbejdelse af budget
 • Udarbejdelse af regnskaber, herunder perioderegnskaber
 • Kontorets regnskabssystem
 • Godkende bilag vedr. driften af fællesområdet
 • Ansvaret for kontoret
 • Løn og ansættelsesforhold for bogholder og andre

Den ansatte bogholder refererer til kassereren.

Klubhusansvarlig

Ansvarlig for HOGs klubhus ved Haldum-Hinnerup Hallen

Klubhusene er et væsentlig ramme omkring det sociale liv i HOG.

Opgaven omfatter

  
 • At føre tilsyn med klubhusene
 • At sikre, at lokalerne bruges fornuftig og ansvarlig
 • At sikre udbedring af fejl og mangler fx i forbindelse med indbrud
 • At udarbejde forslag til forbedringer af klubhusene, så deres indretning, inventar og stand matcher opgaven
 • At have den daglige kontakt til forpagter af køkken- og klubhus faciliteter i klubhuset ved Haldum-Hinnerup Hallen.

It-ansvarlig

Ansvarlig for HOGs kommunikations og IT-platform

Opgaven omfatter

  
 • Drift, vedligeholdelse og udvikling af HOGs hjemmeside
 • Dialogen med afdelingerne om hjemmesiden

Den It-ansvarlige er tillige ansvarlig for

  
 • Tildeling af e-mails til medlemmer af bestyrelse og afdelingsbestyrelserne
 • Drift og vedligeholdelse af FUs andel af hjemmesiden
 • Kontorets it-system

Fordeling af konkrete opgaver

Opgave

Formand

Forretnings-udvikler

Kasserer

Klubhus-ansvarlig

IT-ansvarlig

Næstformand

 

X

   

Deltagelse i Formandsudvalgets møder

X

X

   

Udarbejdelse af referater fra generalforsamlingen samt møder i bestyrelse og forretningsudvalg

 

X

   

Administration af nøglebrikker til hallerne.

X

    

Indhente børne-attester for ledere og trænere i HOG

 

X

   

Forsikringsspørgsmål

 

X

   

Ajourføre medlemslisten over modtagere af DGIs UPDATE umiddelbart efter generalforsamlingen

X

    

Sponsorpolitikken

X

    

OK- aftalen

 

X

   
 

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 86985530