HOG’s historie

  
Her kan du læse om HOG's historie fra 1909 til i dag. 

 

2022

 

Etableringen af Projektet Oasen ved HH-området viste sig vanskelig at realisere og blev stillet i bero – bortset fra etableringen af den del, der handler om en streetpark.

 

HOG afholdt en sommerfest, som gav et flot fremmøde. Det samme gjaldt Oktoberfesten.

 

HOG deltog med en bod ved Hinnerups byfest. Antallet af fremmødte borgere til byfesten og interessen for HOG’s bod stod dog ikke mål med arbejdsindsatsen for HOG, og deltagelse fremover vil derfor næppe blive aktuelt.

 

HOG gennemførte et Bingo-show, som blev en stor succes med 450 deltagere. Desuden blev det besluttet at gennemføre to shows med Anders Matthesen til afvikling i marts 2023. Det blev den største satsning i HOG’S historie på et enkelt arrangement, men begge shows trak fulde huse, og HOG har haft en god fortjeneste. Vi vil gøre mere af den slags fremadrettet.

 

Idrætsparkens Fond blev nedlagt, og HOG modtog i den forbindelse 310.000 kr. For beløbet modtog Badminton penge til en boldmaskine, Tennis fik penge til at rette op på nogle defekter ved padel-banen, og der blev investeret i nye stole og borde i HH-klubhuset.

 

Fyrværkerisalget gik igen fint og bidrog positivt til HOG’s økonomi.

 

I 2023 vil vi fokusere på, hvordan vi får løst de rekrutteringsproblemer, vi har til det frivillige arbejde i HOG – herunder Forretningsudvalget.

 

Karen og Henning Baks legat blev givet til Noa Buch Lauridsen og Signe Langholt Weihrauch i erkendelse af deres store og flotte indsats inden for træning i badminton i forbindelse med en træners langvarige sygdom.

 

Michael Krupsdahl, Søren Hjørlund og Jesper Stenboen var på valg til FU og modtog alle genvalg.

 

Niels Berg og Jesper Stenbroen blev udnævnt som æresmedlemmer.


2021

Generalforsamlingen den 24. februar blev pga. Covid-19 afholdt virtuelt via Zoom.

Formanden konstaterede i sin beretning, at på trods af nedlukningen, forårsaget af Covid-19, var der kun sket et mindre fald i medlemstallet, men at man måtte forvente først at kunne se den reelle påvirkning senere i 2021. Derimod har nedlukningen medført en større administrativ byrde end ellers.


HOG er under fortsat udvikling med udvidelse af tennisanlægget med endnu en grusbane + en padelbane, planer om etablering af aktivitetshus Oasen ved HH-anlægget og ønske om udvidelse og forbedring af faciliteterne ved Rønbækcentret.

Formanden konstaterede, at der er udfordringer med at skaffe nok frivillige til at drive HOG’s efterhånden mange sportsaktiviteter og projekter, og at det vil være noget, man i bestyrelsen vil drøfte løsninger på i 2021.


Karen & Henning Baks legat blev givet til Mattias Gudriksen fra fodbold og Caroline Buhl Søderberg fra svømning.
 
Poul Tang, Peter Bager og Vagn Frandsen udtrådte af forretningsudvalget.

Jesper Stenbroen, Michael Krupsdahl og Søren Hjørlund blev valgt ind. Michael overtog posten som kasserer efter Vagn Frandsen.

Der blev ikke valgt suppleanter.

Hans Peter Krupsdahl blev genvalgt som revisor og og Benny Nielsen som revisorsuppleant. 
 
2020
 

Peter Bager takkede af som formand for HOG.

På generalforsamlingen blev Kristian Hasager, Vagn Frandsen og Marie-Louise Arnfast genvalgt til forretningsudvalget. Dernæst blev suppleant Jesper Stenbroen valgt ind som ordinært medlem af FU. FU bemyndigedes til at finde en suppleant mere i løbet af året. Kristian Hasager overtog posten som formand.

På valg som revisorer var Hans Peter Krupsdahl og Benny Nielsen, som begge blev genvalgt.

Vibeke Løland blev genvalgt som revisorsuppleant.

Karen og Henning Baks legat blev tildelt Kamille Heesgaard Johannesen fra fodboldafdelingen.

Der blev stillet et forslag om at ændre i HOG’s vedtægter §5 stk 2. Ifølge vedtægterne skal der indkaldes til generalforsamling via den lokale presse. Forslaget lød på at ændre i vedtægterne således, at der fremadrettet kan indkaldes elektronisk – eksempelvis via mail.

Ifølge HOG’s vedtægter §11 skal ændringer af vedtægterne vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. Forslaget skal derfor tages op til næste generalforsamling, såfremt forslaget er stillet inden generalforsamlingen. 

2019
 
På generalforsamlingen genvælges Poul Tang og Peter Bager til Forretningsudvalget. 
 
Jesper Stenbroen indtrådte i FU som suppleant.
 
Henning Baks legat på 1000 kr. blev uddelt til Asger Bliksted Godiksen efter indstilling fra svømmeudvalget for sit store engagement som træner i HOG svømning.

Jytte Sørensen blev udnævnt som æresmedlem i HOG.
 
I 2019 kunne HOG fejre 110 års jubilæum, hvilket blandt andet blev markeret ved Hinnerup Sommerfest d. 22. juni. 
 

2018

På generalforsamlingen genvælges Kristian Hasager til forretningsudvalget ligesom Poul Tang og Marie-Louise Arnfast vælges formelt til Forretningsudvalget.

Karen og Henning Baks legat tildeles Ida Gabriel, HOG Dance.


2017

På generalforsamlingen udtræder Søren Eriksen og Peter Breiner Larsen af Forretningsudvalget. Peter Bager og Peter Rasmussen indvælges i forretningsudvalget, som efterfølgende konstituerer sig med Peter Bager som formand.

Karen og Henning Baks legat tildeles Mikkel Petersen, HOG Fodbold.

Rita Berg og Søren Eriksen vælges til æresmedlemmer.  Borgmester Nils Borring, der deltog i generalforsamlingen, takkede Søren Eriksen og de fritidsaktive generelt for indsatsen i det frivillige arbejde.

HOG takkede efterfølgende Søren Eriksen for de 19 år i HOG's ledelse, heraf 15 år som formand, ved i reception i HOG's klublokaler på HH.

Poul Tang indtræder i Forretningsudvalget i juni måned. Poul får ansvaret for at hjælpe i forbindelse med HOG's it-områder, det vil sige klubmodul, hjemmesider, annoncering, e-mailudsendelser med videre.

Marie-Louise Arnfast indtræder i Forretningsudvalget i november måned. Marie-Louise skal styrke HOG's kommunikation internt blandt de mere end 2.500 medlemmer såvel som eksternt i forhold til lokalsamfundet.

Bestyrelsen beslutter efter en medlemsundersøgelse at nedlægge Indsigt. Distributionen er for usikker og bladet læses ikke i et omfang, der modsvarer omkostningerne.

Der afsættes midler til indkøb af fitness udstyr. HOG vil fremover, som et tilbud i Indoor cycling, tilbyde foreningsfitness i Rønbæk Idrætscenter.

Bestyrelsen beslutter, at e-sport skal være en ny aktivitet i HOG. Kristian Hasager bliver tovholder på den nye aktivitet.

 
2016

Karen og Henning Baks legat tildeles August Kirkeby, HOG Svømning. Legatet uddeles ved et arrangement i Hinnerup Badet.

På generalforsamlingen udtræder Magnus Nielsen af Forretningsudvalget. Magnus forsætter dog som ansvarlig for HOG's sponsorarbejde. Vagn Fransen vælges formelt til forretningsudvalget.

Aikido bliver en ny aktivitet i HOG. Aikido har 25 medlemmer, hvor 12 er under 25 år.


Aikido er effektivt selvforsvar baseret på ældgamle teknikker for tom hånd og sværdteknikker brugt i det feudale Japan af samuraier i Kejserens tjeneste. Grundlæggeren af Aikido var japaneren Morihei Ueshiba (1883-1969), mest omtalt som O-sensei (den store lærer).

Modsat Karate, Kendo, Iaido og andre af de japanske selvforsvarssystemer hvis formål er, at besejre og om nødvendigt skade modstanderen, bygger Aikido på filosofien om fred gennem rationel konflikt håndtering. Aikido er en moderne japansk kampkunst, der forener låseteknikker og kasteteknikker. Effektivitet opnås ikke gennem brug af rå muskelkraft, men ved gå ind i konflikten og der absorbere negativ energi, fysisk så vel som psykisk. Derved stabiliseres konflikter, så udfaldet bliver en vind/vind situation og evt. skader reduceres. 

Rønbæk Idrætscenter brast sammen. Taget på hal1 styrtede ned i hallen midt om natten. Heldigvis kom ingen til skade, men hallen kan tidligst bruges ved udgangen af 2017. En del aktiviteter må aflyses og andre flyttes til andre haller og andre tidspunkter.


 

2015

På generalforsamlingen udnævnes Niels Terkildsen og Per Nielsen til æresmedlem og Rebecca Vestergaard, HOG Badminton tildeles Henning Baks legat.

HOG har nu 2.601 medlemmer, der har været fremgang i samtlige afdelinger.

Vagn Fransen tiltræder som kasserer i HOG august 2015.

 

2014

HOG's bankospil på Hinnerup Kro stoppede mandag den 13.1.2014 efter 45 år virke. Kroen lukkede og Bankorotterne besluttede at stoppe.

På generalforsamlingen udnævnes Hans Peter Krupsdahl til æresmedlem og Caroline Bækmann Jeppesen HOG Håndbold tildeles Henning Baks legat.

Den 13.4.2014 blev der oprettet en ny afdeling HOG Dance. Bestyrelsen består af Lone Fischer (Formand), Jeanne Rømer Gabrielsen (Næstformand), Annette Henneberg (Kasserer), Heidi Petersen (Markedsførings, organisering) og Jeanette Juhl Thomsen (Markedsførings, Organisering).


Dance skulle starte efter sommerferien med Emma Ginge som instruktør. Der blev åbnet for tilmelding den 14. august kl. 20.00. Kort efter var alle pladser optaget.

På senioridræts årsmøde i oktober måned blev Leif Rasch udnævnt til æresmedlem.

 

Den nyoprettede cykelklub ”Hinnerup Cykel Klub” blev den 26.11.2014 en afdeling i HOG, og ændrede dermed navn til HOG Cykel Klub.

Afdelingsbestyrelsen består af Martin Olesen (formand), Pia Mikol Burmeister (kasserer), Mogens Jensen, Torben Øre og Bo Woetmann med Lars Christensen som suppleant.
 2013


På generalforsamlingen tildeles Mads Lerce, HOG Tennis Henning Baks legat.

Den 9. august 2013 blev HOG's nye kunstgræsbane Vibe-Arena/Favrskovbanen indviet med taler af Aksel Daugbjerg, støtteforeningen, borgmester Nils Borring, formand for Kultur og Fritidsudvalget Anders Nørgaard, banens hovedsponsor Visti Gertsen, Vibe huse og HOG's formand Søren Eriksen.

Team Favrskov Håndbold (TFH) etableres som et foreningssamarbejde mellem SGF, KIF, GUI og HOG.


Den 23. oktober 2013 beslutter Senior Idræt at blive en afdeling i HOG. Afdelingsbestyrelsen består af Jens Boesen (formand) Laila Møldrup (kasserer), Inge-Lise Dueholm og Karen Ravn Nielsen. HOG tilføres 200 nye medlemmer.


HOG fodbold udtræder af fodboldsamarbejdet Four Stars.

Team Favrskov Badminton etableres som et samarbejde mellem HOG og SGF vedr. senior badminton.

 

2012

Den 2.1.2012 indgik HOG en aftale med Lone og Connie Rasmussen om forpagtning af cafeteriet. Lone og Connie etablerede Madboden i/S, som samtidig indgik en aftale med Haldum Hinnerup Skolen om etablering af en madbod for skolebørnene i cafeteriet. Senere overtog Lone og Connie Rasmussen også driften af cafeteriet i Rønbæk Idrætscenter.

Den 7. januar 2012 blev der afholdt stiftende generalforsamling i HOG Hinnerup Fodbolds Støtteforening. Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter at skabe indtjening med det formål at støtte driften af HOG Hinnerups Fodboldafdeling. Dette vil primært ske gennem drift og udlejning af kunstgræsbane – favrskovbanen.dk – men kan også ske ved etablering af andre indtægtsskabende aktiviteter. Bestyrelsen bestod af Per Bach Sørensen, Ole Okholm og Aksel Daugbjerg.

På generalforsamlingen tildeles Anne Muurholm, HOG Badminton Henning Baks legat.

På bestyrelsesmødet i september sagde HOG's bestyrelse god for oprettelse af en ny afdeling – Indoor Cycling. Cyklerne ankom i efterårsferien. En ide, som blev igangsat af Tina Salling-Thomsen i foråret, er nu fuldført af Henrik Hedegaard. Afdelingsbestyrelsen består af Henrik Hedegaard (formand), Tina Salling-Thomsen (kasserer), Pia Henriksen og Michael Haugaard. Afdelingen fik 83 medlemmer inden den 31.12.2013.

DGI Østjylland Badminton kårer Lars Poulsen, HOG Badminton til Årets Ildsjæl. Prisen tildeles en ildsjæl, der har gjort en særlig indsats for badmintonsporten.

Favrskov Kommune beslutter, at der som led i hal-harmoniseringen indføres gebyrer for brug af de kommunale haller fra 2013.

 


2011


På generalforsamlingen tildeles Rene Hougaard, HOG Fodbold Henning Baks legat.

Rønbæk Idrætscenter indvies den 1. september. Rønbæk Idrætscenter består af en ny hal og renoveret gammel hal. Samtidig får tennisafdelingen sit eget klublokale med køkken, bad og toilet ud mod tennisbanerne. HOG afstår samtidig sit klublokale i den gamle hal. Kontoret fastholdes.

HOG Bladet nedlægges efter 29 år og 125 numre og erstattes af INDSIGT, som uddeles via Favrskovposten 4 gange årligt. INDSIGT omdeles til samtlige husstande i hele 8382-området.

Favrskov Idrætssamvirke tildelte prisen som årets ildsjæl i Favrskov Kommune til Magnus Nielsen, HOG.

 


2010

På generalforsamlingen tildeles Rene Kjær Jensen, HOG Håndbold Henning Baks legat.
 2009

Fredag den 15. maj gæster Danmarks oldboys landshold i fodbold med Brian Laudrup og Flemming Poulsen i spidsen HOG og spiller fodboldkamp på Rønbæk Stadion mod HOG oldboys 30. Landsholdet legede kispus med HOG og vandt klart.

HOG Fodbold kåres som årets pigefodboldklub i JBU region 3.


HOG's 100 års jubilæum fejres med en jubilæumsfest i Rønbækhallen lørdag den 30. maj. Lørdag den 7. november markeres jubilæet ved en reception i klublokalerne i Haldum Hinnerup Hallen og ved samme lejlighed udgiver HOG en jubilæums bog i anledning af foreningens 100 års jubilæum. Samtidig udnævnes Jørgen Bust, Lene Kristensen, Mogens Kristensen og Magnus Nielsen til æresmedlemmer.

 
HOG får lavet et jubilæumsflag i anledning af jubilæet, som samtidig markerer HOG's overskrift for markeringen af jubilæet.
 
 2007

4. august spillede det landskendte fodboldhold fra TV2 Zulu ”FC ZULU” kamp på Rønbæk Stadion mod oldboys 30, samt et udvalgt hold med én spiller fra hver af de 11 mande- og damehold i HOG. I begge kampe trak FC Zulu det korteste strå og tabte klart.

 

2006


Hinnerup pige på U-17 landsholdet. Mia Kjærsgaard-Andersen, der indtil sidste år har spillet på junior holdet i fodboldsamarbejdet Four Stars og før den tid i HOG udtages som målmand på U-17 landsholdet i en 4-nationers turnering med Sverige, Finland, Norge og Danmark.

 


2004


HOG’s nye elektroniske hjemmeside www.hog-hinnerup.dk tages i brug.

HOG markerer foreningens 95 års jubilæum 21. august. Der afholdes en række aktiviteter på Rønbæk Stadion, hvor der opstilles et stort telt. Der afholdes diskotek for de 8 – 12-årige fra kl. 18 – 21 samt for de +13-årige kl. 21 – 01.

 

2003


Fodboldsamarbejdet Four Stars 8382 – et samarbejde mellem HOG, GUI, SGF og KIF om ungdomshold - startes.

Basketball afdelingen udtræder af HOG og etablerer egen forening.

 

2002


HOG fodbold opfører et opholdslokale til fodboldspillerne i forbindelse med den gamle omklædningsbygning til det tidligere friluftsbad.

HOG Fodbold spillede sig op i serie 1.

 

2001


Gammelt oldboys fodbold spilletøj kommer til ære og værdighed på old boys spillere i Pissy, Ouagadougou i Burkino Faso. Artikel i klubblad nr. 75.

 

2000


Svend Ole Erenbjerg, Kresten Jensen, Henning Bak og Niels Kjærgaard udnævnes til æresmedlemmer på generalforsamlingen.

 

1999


HOG’s 90 års jubilæum fejres ved en stor fødselsdagsfest fredag den 28. maj.
HOG's kontordame Jytte Sørensen har stået for HOG's kontorarbejde og bogholderi i 25 år.

 

1998


HOG’s bankorotter afholder 7. september 30 års jubilæumsbanko på Hinnerup Kro.
Lysanlægget ved fodboldbanerne på Haldum Hinnerup banerne udskiftes efter 30 års tro tjeneste.

Niels de Place udnævnes på generalforsamlingen til HOG's første æresmedlem.

 

1996


HOG får et nyt flag hejst på plads ved Rønbækcentret ved hjælp af Falck stigevogn.

HOG's puslinge drenge vinder landsmesterskaberne i håndbold ved landsmesterskaberne på Fyn. Ved fodboldafslutningen tildeles Niels de Place en erindringsgave som aktiv medlem gennem 50 år.


Generalforsamlingen beslutter at medlemmer, der har været aktive i HOG i mere end 50 år eller har været leder i HOG i mere end 25 år, kan udnævnes til æresmedlem.

 

1995


Ved et 4. maj arrangement ved Rønbækskolen i anledning af 50 års dagen for Danmarks befrielse deltog HOG i march gennem byen. Det nye klubhus ved Haldum-Hinnerup Hallen indvies d. 13. maj ved en reception i det nye klubhus.

 

1994


Tennisafdelingen markerer sit 10 års jubilæum på tennisbanerne og med efterfølgende teltfest ved banerne.

HOG fodbolds juniordrenge blev nr. 2 ved de jyske mesterskaber.


Det besluttes på møde d. 3. august at modernisere klubhuset ved Rønbækhallen og således mødelokalet kan anvendes som klublokale i forbindelse med tennisbanerne og med gennemgang til omklædningsrum og bad. Samtidig besluttes at opføre nyt klubhus ved Haldum-Hinnerup Hallen.


HOG fejrer sit 85 års jubilæum ved en jubilæumsfest.

HOG's vaskeridame gennem 25 år Evelyn Dalsgaard fylder 75 år.

 

1993


HOG fodbold serie 3 damer blev jyske mestre. Holdets træner og holdledere var Benny Nielsen, Zita Nielsen og Jonna Pedersen.

 

1988


HOG's minipuslinge vandt ved stævne d. 18. – 20.- marts landsmesterskaberne i badminton i A- rækken.

HOG Fodbold rykkede op i serie 1.

 

1986


I foråret startes der pigefodbold op i HOG med deltagelse af 40 piger og flere hold. Miniputdrenge A blev kredsvinder og senere nr. 2 ved det jyske mesterskab. Trænere John Andersen og Magnus Nielsen.

 

1985


HOG's jubilæumsplakat, der også er en lodseddel, optages i Guinness rekordbog, som den største lodseddel nogensinde.

 

1984

HOG etablerer nyt tennisanlæg med 3 baner ved den sydlige ende af Rønbækhallen og føjer tennis til HOG's aktiviteter. Tennisanlægget indviet 28.april 1984 – pris 424.000 kr.

Banko-Carl gæster 30. sept. Hinnerup til jubilæumsbanko med 1.000 mennesker i Rønbækhallen. I september vender basketball tilbage som en HOG aktivitet.


HOG fejrer 75 års jubilæum med reception og jubilæumsfest i Rønbækhallen. I anledning af jubilæet får HOG lavet et banner. Vedlagte banner har HOG modtaget fra Bjarne Nissen.


1983 


I påsken udtages 2 håndboldspillere fra HOG – Jørgen Balle og Claus Mondus – til ynglingelandsholdets brutto trup og deltager i en turnering i Vesttyskland.

Jfr. Artikel i klubblad nr. 7 siger de begge efterfølgende farvel til HOG og Hinnerup og flytter til divisionshåndbold i Skovbakken.

HOG's støtteforening Hoggerne etableres den 15. november 1983.

 

1982


Volleyball starter som en ny aktivitet i HOG med Thorkild Danielsen som leder.

HOG's klubblad ser dagens lys og uddeles til alle husstande i Hinnerup by, Haldum, Haar og Sandby 4 gange årligt. Klubblad nr. 1 udsendes december 1982.

 

1979


Formand Arne Trosborg oplyser på bestyrelsesmødet 10. januar, at der er kommet en henvendelse om at Hinnerup Idrætspark afhændes til Hinnerup Kommune til brug for opførelse af et fritidscenter.


Den 17. januar var der fællesmøde mellem Hinnerup Idrætsparks ejerforeninger – Arbejdernes Fællesorganisation, Håndværker- og Borgerforeningen, Hinnerup Grundejerforening og HOG om evt. salg af Idrætsparken. Der blev opnået enighed om salg af idrætsparken, hvis brugeres behov for idrætsarealer løses ad anden vis.


På en ekstraordinær generalforsamling i HOG d. 23. marts blev det godkendt, at man arbejdede videre med et oplæg til at sælge Hinnerup Idrætspark til kommunen for en pris af 240.000,- kr. mod at kommunen betaler alle omkostninger ved handelen og stiller tilsvarende baner til rådighed for foreningen, ligesom kommunen betaler flytningen af lysanlægget.


HOG's nye klublokaler v. Rønbækhallen bygges. Bestyrelsen fremlagde en anmodning fra Aarhus Amt om at købe 5.500 m2 a 30 kr. af Idrætsparkens areal pris 165.000,- betinget af at Hinnerup Kommune køber resten af arealet til 285.000,- kr. Overtagelse 31. december 1979.


HOG fejrer 70 års jubilæum d. 10. november 1979.


På generalforsamlingen 29. november godkendes salget af Hinnerup Idrætspark på de nævnte betingelser.

 

1978


Bestyrelsen godkendte på møde d. 5. april HOG's nye klubmærke, der er udarbejdet af Niels Kjærgaard.


På mødet 31. maj blev det oplyst, at tennisudvalget havde indhentet overslag på tennisbanerne. Grusbane 50 – 60.000,- kr. pr. bane
Kunststofbane 95.000,- kr. pr. bane.
Polyuretan 160.000,- kr. pr. bane


Der satses på baner mellem klubhuset og Rønbækskolen. Den 2. august tilknyttes Anders Kornerup til tennisudvalget.

 

1976


Rønbækskolen bygges.

 

1974


Hjorteløbet starter som et HOG arrangement med deltagelse af flere hundrede løbere.

 

1971


På bestyrelsesmødet d. 8. januar enedes man om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 25. januar 1971 angående oprettelse af en gymnastikafdeling. På generalforsamlingen mødte ingen fra gymnastikken imidlertid op.


Det besluttedes at ændre formålsparagraffen - § 2 i lovene for Hinnerup og Omegns Gymnastikforening, således fodbold, håndbold og badminton udgår, så bestyrelsen selv kunne oprette afdelinger.


På mødet i HOG den 6. februar 1971 startede man med at udbyde de nye folk fra gymnastikken velkommen under HOG. Afdelingen kører som interessegruppe uden udgift for HOG.

 

1970


Atter drøftedes klubhusproblemerne på bestyrelsesmødet d. 6. april 1970. Der er ikke sket noget som helst, og det var vanskeligt at opnå kontakt til formanden for Idrætsparken. Et forslag om at HOG selv står for renoveringen kunne ikke godkendes.


Det lykkedes at opnå kontakt med Idrætsparkens formand d. 4. maj, men det blev ikke et opmuntrende møde for HOG, idet Idrætsparken ikke rådede over økonomiske midler.

 

1969


Klubhuset drøftedes igen på bestyrelsesmødet 4. juli 1969. Bestyrelsen tager initiativ til en løsning med kommunal hjælp, idet situationen efterhånden var helt uholdbar.


HOG's 60 års jubilæumsfest blev afholdt på Hinnerup Kro med ca. 70 deltagere incl. inviterede tidligere formænd for foreningen. Dans til ”Funny Boys”.

 

1968


Fjernvarme indlagt i klubhuset.

 

1967


På bestyrelsesmødet d. 1. maj 1967 drøftedes udkast til en modernisering og ombygning af klubhuset i Hinnerup Idrætspark. Pris ca. 15.000,- kr. finansieret af 5.000,- kr. fra Idrætsparkens formue - og med resten finasieret af tilskud fra kommunen og optagelse af lån.


Problemet med modernisering af klubhuset drøftedes igen på mødet 31. juli uden afklaring, idet de resterende foreninger i ejerskabet var lidt ”træge”. Stemningen for at HOG tog selvstændigt initiativ.

 

1963


På møde d. 2. september 1963 kunne det oplyses, at der alligevel ikke skete salg til Ostefabrikken. HOG fodbold spillede i serie 1.

 

1961


Igen forslag om slag af Hinnerup Idrætspark d. 26. februar 1961 – denne gang til Ostefabrikken.

 

1953


Besluttet 18. april 1953 at etablere lys i klubhuset.

 

1952


Formand Axel Nielsen nævnte bl.a. i sin beretning på generalforsamlingen, at badminton var i rivende udvikling med så mange deltagere som aldrig før. Der blev afholdt en badmintonturnering d. 14. april med 20 deltagere. Klubmestre blev for herrerne O. Tagmos og for damerne Aase Nielsen.

 

1950


Vedtaget at sælge Hinnerup Idrætspark til Teglværket 1. februar 1950 (det blev aldrig til noget)

 

1947


På generalforsamlingen d. 27. oktober 1947 nævnte formanden købmand A. de Place i sin beretning, at alle årets arrangementer var gået meget dårligt. Derimod havde alle de sportslige aktiviteter en glædelig fremgang. Fodboldspillet havde en god fremgang, og håndspillet var igen efter flere års dvale blevet optaget på programmet med en mægtig tilslutning til de 2 hold, der var tilmeldt sommerens turnering. Badminton havde deltaget med et hold, og der var også gymnastik og atletik på programmet.

 

1944


Forslag fra HOG 19. jan. 1944 til Idrætsparkens bestyrelse om udvidelse af fodboldbanen, anlæg af en 100 meter løbebane og springbaner samt plantning og udbedring af læhegn. Forslaget videresendt til sognerådet 5. april 1944.

 

1937


Klubhus tilsyneladende opført ved Hinnerup Idrætspark.

 

1936


Søndag 2. august 1936 afholder HOG fugleskydning, keglespil og med bal bagefter. Der var rigtig stor tilslutning til det hele.

På bestyrelsesmødet d. 24. august 1936 blev intet særligt drøftet udover at skrive kontrakt med barberer Frandsen om salg af is og sodavand på fodboldbanen.

 

1929


Af love for foreningen vedtaget på generalforsamlingen 21. februar 1929 fremgår det, at foreningens navn på daværende tidspunkt var Hinnerup og Omegns Gymnastikforening.


Lovteksten

§1 Foreningens formål, at samle sine medlemmer om idræt

§2 Enhver kan optages som medlem, som er fyldt sine 14. år, og som vil underkaste sig foreningens vedtægter

§3 Medlemsbidrag = kontingent. Der betales kontingent på 50 øre halvårlig

§4 Sammenkomst afholdes efter bestyrelsens skøn

§5 Bestyrelsen består af 7 mand, som vælges for 1 år af gangen, og afgår med 3 det første år og 4 det andet.

§6 Generalforsamlingen afholdes halvårligt april og oktober, hvor regnskabet forelægges til godkendelse

Vedtaget på generalforsamlingen 21/2-1929.

 

1922


Gæstgivergården brændte ned d. 26. – 27. maj 1922 – alt HOG's historiemateriale brændte sammen med gæstgivergården.

 

1909


Hinnerup og Omegns Ungdom indbydes til et møde på Hinnerup Afholdshotel angaaende Dannelse af en fodboldklub – torsdag d. 13. maj kl. 8 aften. (årstallet på plakaten mangler men N.P. Boye er sikker at det er i 1909). Underskrevet Komiteen. 

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening    |    Ådalsvej 94    |    8382 Hinnerup    |    Tlf. 40 57 71 10